ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา
Asst. Prof. Dr. Kuskana Kubaha
คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
Dean of School of Energy, Environment and Materials
เบอร์ติดต่อ 02-470-8633
ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข
Asst. Prof. Dr. Pattana Rakkwamsuk
รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิจัย
Senior Associate Dean for Research
เบอร์ติดต่อ 02-470-8601
รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
Assoc.Prof.Dr. Adisak Nathakaranakule
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
Associate Dean for Administrative Affairs, School of Energy, Environment and Materials
เบอร์ติดต่อ 02-470-8695-9 ต่อ 121
ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง
Asst. Prof. Dr. Nuchthana Poolthong
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Associate Dean for Academic Affairs and Educational Quality Development
เบอร์ติดต่อ 02-470-8644
น.ส.กิตติมา ระดิ่งหิน
Ms. Kittima Radinghin
รักษาการ เลขานุการคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
Acting Secretary of School of School of Energy, Environment and Materials
เบอร์ติดต่อ 02-470-8613

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564