ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว
Asst. Prof. Dr. Kriengkrai Porkaew
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Dean of School of Information Technology
เบอร์ติดต่อ 02-470-9868
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
Asst. Prof. Dr. Chonlameth Arpnikanondt
รองคณบดีด้านพัฒนาความสากล
Associate Dean for Internationalization
เบอร์ติดต่อ 02-470-9890
ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
Asst. Prof. Dr. Umaporn Supasitthimethee
รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาและนักศึกษา
Associate Dean for Educational and Student Development
เบอร์ติดต่อ 02-470-9810
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
Assoc.Prof.Dr. Vajirasak Vanijja
รองคณบดีด้านบริหาร
Associate Dean for Business Affairs
เบอร์ติดต่อ 02-470-9847
ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
Asst. Prof. Dr. Narongrit Waraporn
รองคณบดีด้านวิชาการ
Associate Dean for Academic Affairs
เบอร์ติดต่อ 02-470-9816
ดร. สยาม แย้มแสงสังข์
Dr. Siam Yamsaengsung
รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ
Associate Dean for Strategies and Quality Assurance
เบอร์ติดต่อ 02-470-9867

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564