ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์
Assoc.Prof.Dr. Tanes Tanitteerapan
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Dean of Faculty of Industrial Education and Technology
เบอร์ติดต่อ 02-470-8501
รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์
Assoc.Prof.Dr. Suchapa Netpradit
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
Associate Dean for Administrative Affairs and Organization Development
เบอร์ติดต่อ 02-470-9502
ผศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ
Asst. Prof. Dr. Komkrit Chomsuwan
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา
Associate Dean for Academic Affairs and Educational System
เบอร์ติดต่อ 02-470-9504
รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
Assoc.Prof.Dr. Kuntida Thamwipat
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร
Associate Dean for Student Development and Corporate Communications
เบอร์ติดต่อ 02-470-8562
รศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง
Assoc.Prof.Dr. Narong Mungkung
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
Associate Dean for Research and Development
เบอร์ติดต่อ 02-470-9501
ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค์
Dr. Sompob Punyasompun
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริการวิชาการ
Associate Dean for Strategic Development and Academic Services
เบอร์ติดต่อ 02-470-9505
จ.ส.อ.พินิจ ประจันตวนิช
SM1 Pinit Prajantavanit
เลขานุการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Secretary of Faculty of Industrial Education and Technology
เบอร์ติดต่อ 02-470-8502

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564