ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
รศ.ดร.วาริช ศรีละออง
Assoc.Prof.Dr. Varit Srilaong
คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
Dean of School of Bioresources and Technology
เบอร์ติดต่อ 02-470-7726
ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล
Asst. Prof. Dr. Sudarut Tripetchkul
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
Associate Dean for Academic Affairs, School of Bioresources and Technology
เบอร์ติดต่อ 02-470-7556
รศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข
Assoc.Prof.Dr. Kornkanok Aryusook
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
Associate Dean for Administration, School of Bioresources and Technology
เบอร์ติดต่อ 02-470-7758
รศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ
Assoc.Prof.Dr. Pawinee Chaiprasert
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
Associate Dean for Research, School of Bioresources and Technology
เบอร์ติดต่อ 02-470-7481
ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา
Asst. Prof. Dr. Kanokwan Poomputsa
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
Associate Dean for Quality Assurance
เบอร์ติดต่อ 02-470-7500

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564