ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล
Assoc.Prof.Dr. Thiradet Jiarasuksakun
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
Dean of Faculty of Science
เบอร์ติดต่อ 02-470-8821
ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์
Asst. Prof. Dr. Mayuree Hansupanusorn
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
Associate Dean for Administrative Affairs, Faculty of Science
เบอร์ติดต่อ 02-470-8863
ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว
Asst. Prof. Dr. Wunpen Chonkaew
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
Associate Dean for Academic Affairs, Faculty of Science
เบอร์ติดต่อ 02-470-9551
ผศ.ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์
Asst. Prof. Dr. Triwit Rattanarojpong
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
Associate Dean for Strategic Planning and Quality Assurance in Education
เบอร์ติดต่อ 02-470-8937
ผศ.ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี
Asst. Prof. Dr. Nakarin Pattanaboonmee
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ
Associate Dean for Student Development and Academic Services
เบอร์ติดต่อ 02-470-8929
ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์
Asst.Prof.Dr. Kheamrutai Thamaphat
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย
Associate Dean for Research and Partnerships
เบอร์ติดต่อ 02-470-8961
ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร
Asst. Prof. Dr. Parinya Sa-Ngiamsunthorn
รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นสากล คณะวิทยาศาสตร์
Associate Dean for Learning Initiatives and Internationalization, Faculty of Science
เบอร์ติดต่อ 02-470-8828
ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์
Asst. Prof. Phannee Rattanachaisit
หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
Head of Chemistry Department, Faculty of Science
เบอร์ติดต่อ 02-470-8855
ผศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ
Asst. Prof. Dr. Wibulsak Wattayu
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Head of Mathematics, Faculty of Science
เบอร์ติดต่อ 02-470-8924
รศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข
Assoc.Prof.Dr. Worapot Suntornsuk
รักษาการ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
Acting Head of Microbiology Department, Faculty of Sciencee
เบอร์ติดต่อ 02-470-9575
ผศ.ดร.ตุลา จูฑะรสก
Asst. Prof. Dr. Tula Jutarosaga
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
Head of Physics Department, Faculty of Science
เบอร์ติดต่อ 02-470-8862
รศ.กรวลัย พันธุ์แพ
Assoc.Prof. Kornvalai Panpae
หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม
Center Head for Scientific Instrument for Standard and Industry, Faculty of Sciencee
เบอร์ติดต่อ 02-470-8909
นางวิราทิพย์ ดามาพงษ์
Mrs. Virathip Damapong
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
Secretary of Faculty of Faculty of Science
เบอร์ติดต่อ 02-470-8815

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564