ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
Prof.Dr. Chai Jaturapitakkul
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean of Faculty of Faculty of Engineering
เบอร์ติดต่อ 02-470-9314
ผศ.ดร.ไชยา ดำคำ
Asst. Prof. Dr. Chaiya Dumkum
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Associate Dean for Administrative Affairs
เบอร์ติดต่อ 02-470-9182
ผศ.ดร.อธิกร วงศธนวริศ
Asst. Prof. Dr. Atikorn Wongsatanawarid
รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Associate Dean for Industry Partnerships, Faculty of Engineering
เบอร์ติดต่อ 02-470-9265
ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช
Dr. Julapot Chiravachradej
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
Associate Dean for Planning and Development
เบอร์ติดต่อ 02-470-9149
รศ.ดร. อัศวิน มีชัย
Assoc.Prof.Dr. Asawin Meechai
รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
Associate Dean for Foreign Affairs
เบอร์ติดต่อ 02-470-9220-34 ต่อ 402
ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ
Dr. Pijarn Jornsanoh
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Associate Dean for Student Affairs
เบอร์ติดต่อ 02-470-9202
ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา
Dr. Pinet Sriyotha
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
Associate Dean for Quality Assurance
เบอร์ติดต่อ 02-470-9184
รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน
Assoc.Prof.Dr. Tawich Pulngern
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Associate Dean for Academic Affairs and Research
เบอร์ติดต่อ 02-470-9145
ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน
Asst. Prof. Dr. Szathys Songschon
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
Head of Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering
เบอร์ติดต่อ 02-470-9122-3
ผศ.นิธิ บุรณจันทร์
Asst. Prof. Nithi Buranajant
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Head of Production Engineering Department, Faculty of Engineering
เบอร์ติดต่อ 02-470-9175
รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
Assoc.Prof.Dr. Sutat Leelataviwat
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
Head of Civil Engineering Department, Faculty of Engineering
เบอร์ติดต่อ 02-470-9131
ผศ.ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
Asst. Prof. Dr. Sumate Naetiladdanon
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
Head of Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering
เบอร์ติดต่อ 02-470-9031
รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
Assoc.Prof.Dr. Piyabutr Wanichpongpan
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Head of Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering
เบอร์ติดต่อ 02-470-9007
รศ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
Assoc.Prof. Suwit Siriwattanayotin
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
Head of Food Engineering Department, Faculty of Engineering
เบอร์ติดต่อ 02-470-9242
ผศ.ดร.สุดชาย บุญโต
Asst. Prof. Dr. Sudchai Boonto
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
Head of Control System and Instrumentation Engineering Department, Faculty of Engineering
เบอร์ติดต่อ 02-470-9096
รศ.ดิลก ศรีประไพ
Assoc.Prof. Dilok Sripraphai
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Head of Tool and Materials Engineering Department, Faculty of Engineering
เบอร์ติดต่อ 02-470-9207
ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
Asst. Prof. Dr. Prapat Pongkiatkul
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
Head of Environmental Engineering Department, Faculty of Engineering
เบอร์ติดต่อ 02-470-9360
ผศ.ดร.สุวัฒน์ ภัทรมาลัย
Asst. Prof. Dr. Suwat Pattaramalai
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
Head of Electronics and Telecommunication Engineering Department, Faculty of Engineering
เบอร์ติดต่อ 02-470-9079
ผศ.สนั่น สระแก้ว
Asst. Prof. Sanan Srakaew
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Head of Computer Engineering Department, Faculty of Engineering
เบอร์ติดต่อ 02-470-9254
น.ส.สุปรียา อ่อนอิงนอน
Ms. Supreeya On-Ingnon
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
Secretary of Faculty, Faculty of Engineering
เบอร์ติดต่อ 02-470-9025

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564