ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
Asst. Prof. Dr. Sasitorn Suwannathep
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
Dean of the School of Liberal Arts
เบอร์ติดต่อ 02-470-8701
ผศ.กษมาภรณ์ มณีขาว
Asst. Prof. Kasamaporn Maneekhao
รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและชุมชน
Associate Dean for Social and Community Services
เบอร์ติดต่อ 02-470-8706
น.ส.กนกรัตน์ นาคหฤทัย
Ms. Kanokrat Nakharuthai
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์
Associate Dean for Administration, School of Liberal Arts
เบอร์ติดต่อ 02-470-8708
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์
Asst. Prof. Dr. Saowaluck Tepsuriwong
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
Associate Dean for Academic Affairs and Quality Assurance
เบอร์ติดต่อ 02-470-8741
ดร.พรเลิศ อาภานุทัต
Dr. Pornlert Arpanutud
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Associate Dean for Planning
เบอร์ติดต่อ 02-470-8703
Assoc.Prof.Dr.RICHARD GILES WATSON TODD
Assoc.Prof.Dr. Richard Giles Watson Todd
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
Associate Dean for Research
เบอร์ติดต่อ 02-470-8792
รศ.ดร.วรรณภา ตะกูลเกษมสุข
Assoc.Prof.Dr. Wannapa Trakulkasemsuk
รักษาการ ประธานสายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์
Acting Head of Language Studies Department, School of Liberal Arts
เบอร์ติดต่อ 02-470-8748
ดร.สุรัตน์ เพชรนิล
Dr. Surat Petchnil
รักษาการ ประธานสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
Acting Head of Social Sciences and Humanities Department, School of Liberal Arts
เบอร์ติดต่อ 02-470-8739
นางสาวสุภาพร จันทรมณี
Ms. Supaporn Chantaramanee
รักษาการ เลขานุการคณะศิลปศาสตร์
Acting Secretary of School of School of Liberal Arts
เบอร์ติดต่อ 02-470-8714
อ.ปาณเลิศ ศิริวงศ์
Mr. Panalert Sirivongse
รักษาการ หัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
Acting Office Head for General Education
เบอร์ติดต่อ 02-470-8724

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563