ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
Asst. Prof. Dr. Sasitorn Suwannathep
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
Dean of the School of Liberal Arts
เบอร์ติดต่อ 02-470-8701
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์
Asst. Prof. Dr. Saowaluck Tepsuriwong
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
Associate Dean for Academic Affairs and Quality Assurance
เบอร์ติดต่อ 02-470-8741
ดร.พรเลิศ อาภานุทัต
Dr. Pornlert Arpanutud
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Associate Dean for Planning
เบอร์ติดต่อ 02-470-8703
Assoc.Prof.Dr.RICHARD GILES WATSON TODD
Assoc.Prof.Dr. Richard Giles Watson Todd
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
Associate Dean for Research
เบอร์ติดต่อ 02-470-8792
ผศ.ดร. ชเนนทร์ มั่นคง
Asst.Prof.Dr. Chanen Munkong
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้
Associate Dean for Learnig Development
เบอร์ติดต่อ 02-470-9096
ผศ.ดร. ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล
Asst.Prof.Dr. Natjiree Jaturapitakkul
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะสากล
Associate Dean for Learnig Development
เบอร์ติดต่อ 02-470-8752
ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ
Mr. Panalert Sirivongse
รักษาการ หัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
Acting Office Head for General Education
เบอร์ติดต่อ 02-470-8701
นางสาวสุภาพร จันทรมณี
Ms. Supaporn Chantaramanee
รักษาการ เลขานุการคณะศิลปศาสตร์
Acting Secretary of School of School of Liberal Arts
เบอร์ติดต่อ 02-470-8714

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564