ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
อ.ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร
Mr. Michael Paripol Tangtrongchit
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
Dean of School of Architecture and Design
เบอร์ติดต่อ 02-470-7890
ผศ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ
Asst. Prof. Waraluk Pansuwan
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
Associate Dean for Academic Affairs, School of Architecture and Design
เบอร์ติดต่อ 02-470-7899
รศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์
Assoc.Prof.Dr. Chujit Treerattanaphan
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
Associate Dean for Research, School of Architecture and Design
เบอร์ติดต่อ 02-470-7899
ผศ.นิมิต เหม่งเวหา
Asst. Prof. Nimit Mengveha
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
Associate Dean for Planning and Quality Assurance, School of Architecture and Design
เบอร์ติดต่อ 02-470-7899
น.ส. จารุพรรณ รถทอง
Ms. Charupan Rodthong
รักษาการ เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
Acting Dean of Graduate School of Management and Innovation
เบอร์ติดต่อ 02-470-7887

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564