ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์
Asst. Prof. Dr. Vorapoch Angkasith
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
Associate Dean of Graduate School of Management and Innovation
เบอร์ติดต่อ 02-470-9765
รศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์
Assoc.Prof.Dr. Charoenchai Khompatraporn
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Academic Affairs
เบอร์ติดต่อ 02-470-9797
ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม
Dr. Patipan Saelim
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
Associate Dean for Planning and Quality Assurance
เบอร์ติดต่อ 02-470-9770
น.ส.ศิริพร เป็นสูงเนิน
Ms. Siriporn Pensungnern
รักษาการ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
Acting Secretary of Graduate School of Management and Innovation
เบอร์ติดต่อ 02-470-9797

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564