ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสำนักวิจัยและบริหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.เอนก ศิริพานิชกร
Assoc.Prof. Anek Siripanichgorn
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Director of Institute for Scientific and Technological Research And Services
เบอร์ติดต่อ 02-470-9661
นางรุ่งนภา เตาทองนันตสิน
Mrs. Rungnapa Taotongnuntasin
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
Deputy Director Administration and Planning
เบอร์ติดต่อ 02-470-9656
ดร.ไพศาล สนธิกร
Dr. Paisarn Sonthikorn
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
Deputy Director for System Development
เบอร์ติดต่อ 02-470-9659
นางรุ่งนภา เตาทองนันตสิน
Mrs. Rungnapa Taotongnuntasin
รักษาการ เลขานุการสำนักผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Acting Secretary of Office of the Director, Institute for Scientific and Technological Research and Services
เบอร์ติดต่อ 02-470-9656

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564