ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสำนักบริหารอาคารและสถานที่
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสำนักบริหารอาคารและสถานที่
อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์
Mr. Pichai Kositpanthavong
ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่
Director of Building and Ground Management Institute
เบอร์ติดต่อ 02-470-8191
นายปฏิสนธิ์ วิเศษวาษิต
Mr. Patison Visesvasit
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่
Deputy Director for Building and Ground Management Institute
เบอร์ติดต่อ 02-470-8267
ว่าที่ร.ต.ณภพ ยางสูง
Acting Sub Lt. Napop Yangsoong
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายแผนแม่บท สำนักบริหารอาคารและสถานที่
Acting Division Head for Master Planning, Building and Ground Management Institute
เบอร์ติดต่อ 02-470-8196
นายราเชนทร์ วงแหวน
Mr. Rachen Wongwan
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายกายภาพ สำนักบริหารอาคารและสถานที่
Acting Division Head for Physical Plant, Building and Ground Management Institute
เบอร์ติดต่อ 02-470-8270

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563