ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี
น.ส.วิสา แซ่เตีย
Ms. Visa Sae Tia
ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี
Advisor to Office of the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8021
ดร.ธีราพร ชัยอรุณดีกุล
Dr. Teraporn Chaiaroondekul
ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี
Advisor to Office of the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8469
น.ส.สุวรรณา เจียมกิจจาเวโรจน์
Ms. Suwanna Jemkitjavarote
ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี
Advisor to Office of the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8453
น.ส.ศศิมา ยุวโสภีร์
Ms. Sasima Juwasophi
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศ
Director of International Affairs Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8342
นายสมพร น้อยยาโน
Mr. Somporn Noiyano
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
Acting Director of Student Affairs Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8091
ดร.ธีราพร ชัยอรุณดีกุล
Dr. Teraporn Chaiaroondekul
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
Acting Director of Admissions and Recruitment Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8469
น.ส.สำรวย แซ่เตียว
Ms. Samruay Thew
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี
Director of Treasury Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8126
น.ส.วิภา รุ่งเรืองพลางกูร
Ms. Wipa Rungruangplangkoon
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี
Director of Procurement and Asset Management Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8134
น.ส.ธิษตยา จังอินทร์
Ms. Thittaya Jungin
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
Acting Director of Registrar's Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8150
นางดาริษา สายปลื้มจิตต์
Mrs. Darisa Saipluemchit
ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี
Director of Office of University Counsel
เบอร์ติดต่อ 02-470-8067
นายสุดเขต แจ้งกระจ่าง
Mr. Sudkad Changkrachang
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
Acting Director of Quality Assurance Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8168
ดร.สรัญญา ทองเล็ก
Dr. Saranya Thonglek
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
Acting Director of Educational Development and Services Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8327
ดร.อริยา พรหมสุภา
Dr. Ariya Brahmasubha
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์
Director of University Relations Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8365
ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์
Dr. Wanna Temsiripoj
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
Acting Director of Strategy Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8171
น.ส.รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์
Ms. Rathsta Damrongchaliyasee
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
Acting Director of Human Resource Management Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8076
นางพิชญ์สินี สุนทรวร
Mrs. Pichsinee Sunthornvon
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Development Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8076
ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์
Dr. Papapit Hirunsirisawat
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
Acting Director of Research, Innovation and Partnerships Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-9688
น.ส.ฉันทนา ภู่ธราภรณ์
Ms. Chantana Putaraporn
ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
Director of University Secretariat Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8051
รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน
Assoc.Prof.Dr. Solot Suwanayuen
รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
Acting Director of Energy Environment Safety and Health Center
เบอร์ติดต่อ 02-470-8293
นายผดุง บุญเพ็ชร
Mr. Padung Boonpetch
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน
Director of KMUTT Bangkhuntien Facility Management Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-7387

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563