ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี
น.ส.วิสา แซ่เตีย
Ms. Visa Sae Tia
ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี
Advisor to Office of the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8021
ดร.ธีราพร ชัยอรุณดีกุล
Dr. Teraporn Chaiaroondekul
ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี
Advisor to Office of the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8469
น.ส.สุวรรณา เจียมกิจจาเวโรจน์
Ms. Suwanna Jemkitjavarote
ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี
Advisor to Office of the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8453
น.ส.ศศิมา ยุวโสภีร์
Ms. Sasima Juwasophi
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศ
Director of International Affairs Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8342
ดร.ปนาลี แทนประสาน
Dr. Panalee Tanparsarn
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
Acting Director of Student Affairs Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8093
นางกัญญกมล เขียวหวาน
Mrs. Kanyakamol Khiewvarn
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
Acting Director of Admissions and Recruitment Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8469
น.ส.สำรวย แซ่เตียว
Ms. Samruay Thew
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี
Director of Treasury Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8126
นายปฏิสนธิ์ วิเศษวาษิต
Mr. Patison Visesvasit
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี
Acting Director of Procurement and Asset Management Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8134
น.ส.ธิษตยา จังอินทร์
Ms. Thittaya Jungin
ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
Director of Registrar's Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8150
นางดาริษา สายปลื้มจิตต์
Mrs. Darisa Saipluemchit
ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี
Director of Office of University Counsel
เบอร์ติดต่อ 02-470-8067
นายสุดเขต แจ้งกระจ่าง
Mr. Sudkad Changkrachang
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
Acting Director of Quality Assurance Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8168
ดร.สรัญญา ทองเล็ก
Dr. Saranya Thonglek
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
Acting Director of Educational Development and Services Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8327
ดร.อริยา พรหมสุภา
Dr. Ariya Brahmasubha
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์
Director of University Relations Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8365
ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์
Dr. Wanna Temsiripoj
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
Acting Director of Strategy Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8171
น.ส.รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์
Ms. Rathsta Damrongchaliyasee
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
Director of Human Resource Management Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8076
นางพิชญ์สินี สุนทรวร
Mrs. Pichsinee Sunthornvon
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Development Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8076
ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์
Dr. Papapit Hirunsirisawat
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
Director of Research, Innovation and Partnerships Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-9688
น.ส.ฉันทนา ภู่ธราภรณ์
Ms. Chantana Putaraporn
ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
Director of University Secretariat Office
เบอร์ติดต่อ 02-470-8051
รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน
Assoc.Prof.Dr. Solot Suwanayuen
รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
Acting Director of Energy Environment Safety and Health Center
เบอร์ติดต่อ 02-470-8293
น.ส. ปนัดดา พ่วงพี
Ms. Panadda Phoungpee
หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
Unit Head for Student Financial Aid
เบอร์ติดต่อ 02-470-8185
นางโสรยา ศรีวงศ์พรธนา
Mrs. Soraya Sriwongpontana
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย
Unit Head for Health Care
เบอร์ติดต่อ 02-470-8441
ดร.สุรัตน์ ชุ่มจิตต์
Dr. Surat Chumjit
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมนโยบาย
Unit Head for Policy Innovation
เบอร์ติดต่อ 02-470-8360
นางศิรินาฎ ลือชาเชวง
Mrs. Sirinath Luechachaweng
รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
Acting Unit Head for Internal Audit
เบอร์ติดต่อ 02-470-8136

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฏาคม 2564