ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เกี่ยวกับงานวิจัย
:: หน้าหลัก > งานวิจัย > เกี่ยวกับงานวิจัย > หน้า 1

ความเป็นเลิศในงานวิจัยพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หนึ่งในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คือ "มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย" โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินพันธกิจในการวิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประชาคมไทยด้วยยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในสามมิติ คือ ประโยชน์ทางวิชาการ ประโยชน์ต่อสังคมหรือประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มุ่งสร้างความสามารถหลัก (Core Capability) และความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างประเทศไทยให้เป็นสังคมฐานความรู้ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานความร
ู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับการประกาศจาก สกอ. ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University – NRU) ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งงานวิจัยและพัฒนาถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และการนำมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย

ยุทธศาสตร์งานวิจัยในภาพรวม ของ มจธ.
เป้าหมายในการสร้างผลิตผลงานวิจัย (Research Productivity) มหาวิทยาลัยจะรักษาความสมดุลทั้งด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Research Excellence) ที่เน้นผลงานตีพิมพ์ และความเชื่อมโยงและประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม (Research Relevance) ซึ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยจะดำเนินการควบคู่กันไป เนื่องจากทั้งสองด้านเป็นด้านที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ด้วยระบบการบริหารจัดการต่างๆ ที่มีความคล่องตัว มีกลไกติดตามความก้าวหน้าและการประเมินงานวิจัย และตรวจสอบได้ (Research Governance)

ทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนวิจัย มจธ. ด้วยเงินประเดิม 200 ล้านบาท และมีทุนวิจัยสำหรับบุคลากร มจธ. จากเงินสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ (ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี) งบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุนภายนอกทั้งในและต่างประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย
มหาวิทยาลัยให้เงินอุดหนุนแก่อาจารย์ที่มีบทความวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ/ภูมิภาค (International /Regional Journal) การเผยแพร่ในวารสารระดับประเทศ (National Journal) การเผยแพร่ในรายงานการประชุมนานาชาติ (International Conference) และการเผยแพร่ในรายงานการประชุมระดับประเทศ (National Conference)

ปัจจัยต่างๆ ในการส่งเสริมการทำวิจัยในมหาวิทยาลัย
นอกจากทุนวิจัย มหาวิทยาลัยยังได้กำหนดแนวทางการจัดสรรตำแหน่งเพื่อการวิจัยและบริการ การจัดระบบอาจารย ์นักวิจัยพี่เลี้ยง การลงทุนครุภัณฑ์วิจัยกลาง การสนับสนุนโครงการทุนจ้างอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ
(Visiting Professor) โครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวต่างประเทศ (Post-doctoral Fellowship) การจัดบรรยายฝึกอบรมสัมมนาด้านวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดวารสารวิจัยและพัฒนา
(KMUTT Research and Development Journal) ตลอดจนการจัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการเพื่อแสดงความยินดีและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

1 2 3 >> ต่อไป

spacer
graphicheading
> นักวิจัย
> ครุภัณฑ์วิจัย
> ผลงานวิจัย
> แหล่งทุน
> วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
 
graphicheading
> สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
> สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
> สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
> ติดต่อ